Stadgar

STADGAR FÖR ALVHEM-NYGÅRDS FIBERFÖRENING

§ 1 FIRMA Föreningens namn är Alvhem-Nygårds fiber Ekonomisk förening

 

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning till kommunikationsnät för bredband (bl.a. data- och telekommunikation) och tjänster för nyttjande av anslutningen samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster

 

.§ 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Ale kommun. Föreningens verksamhetsområde är landbygden från Nygård-Alvhem-Grönnäs, Båstorp-Kattleberg. Föreningen gränsar till fiberföreningarna i Prässebo, Tunge, Lödöse samt Skepplanda.

 

§ 4 MEDLEMSKAP Till medlem kan antas fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområde och som tecknat avtal om anslutning av fastighet till föreningens kommunikationsnät, om sökanden i övrigt kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

 

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

§ 6 INSATS Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp från 100 SEK upp till 22 000 SEK för varje ansluten fastighet. Insatsbeloppets storlek beslutas vid ordinarie föreningsstämma enligt § 16 eller vid extra föreningsstämma enligt § 17. Insatsen skall betalas till föreningens konto inom två veckor efter att medlemskap beviljats. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. En insats återbetalas i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 7 ÅRSAVGIFT Varje medlem ska årligen till föreningen betala avgift, som beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

 

§ 9 UTESLUTNING En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

 

§ 10 AVGÅNG Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Annars sker avgången först vid påföljande räkenskapsårs slut. Sker avgång på grund av uteslutning skall styrelsens beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut. Upphävs beslutet av föreningsstämman har eventuell avgång som skett dessförinnan ingen verkan.

 

§ 11 STYRELSE Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 5 ledamöter, med lägst en och högst 2 suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, dvs. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

 

§ 12 FIRMATECKNING Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

 

§ 13 REVISORER Föreningsstämman skall årligen välja lägst en och högst två revisorer och högst en revisorsuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 14 RÄKENSKAPSÅR Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

§ 15 ÅRSREDOVISNING Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.

11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.

12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.

13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.

14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

 

§17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst 10 procent av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 

§ 18 RÖSTRÄTT Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Röstning får göras genom ombud. Ombudet får ha endast en fullmakt.

 

§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev med posten eller meddelande i ortspress. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Revisor skall genast underrätts om kallelse. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post eller ordinarie postgång eller meddelande i ortspress användas.

 

§ 20 VINSTFÖRDELNING Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas för särskilt ändamål.

 

§ 21 UPPLÖSNING Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.

 

§ 22 STADGEÄNDRING Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 23 ÖVRIGT Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar.

 

Alvhem-Nygård Fiber Ekonomisk Förening

 

Hemsida: www.anfiber.se

E-post: info@anfiber.se

Facebook: Alvhem-Nygård Fiberförening

 

 

Organisationsnr: 769629-9952

Bankgiro: 646-3731

Swish: 1234264115